Admission Open in PCL Nursing

This is to inform all that the new admission of PCL Nursing-2077 is announced by CTEVT. So, all interesed can visit college reception or contact to the given telephone numbers for detail information about it. Thank You.Entrance Exam हुने छैन, Merit basis मा भर्ना हुनेछ।

Pay QUOTA काे लागि फारम शुल्कः रु.८००।–
१.फाराम बितरण मितिः२०७७ भाद्र २६ गते देखि ।
२.फाराम बुझाउने अन्तिम मितिः२०७७ आश्विन १५ गते सम्म ।
३.फाराम पाइने र बुझाउने स्थानः कलेजमा Social Distance कायम गरी ।
४.पेश गर्नुपर्ने Documentsहरु परीक्षार्थी स्वयमले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ
५.याेग्यताः SLC भए Min.. ४५% अंक, SEE भए Eng/Maths/Science मा Min ‘C’ र कुल GPA-२ हुनुपर्नेछ ।
DOCUMENTS REQUIRED
-स्पष्ट मुखाकृती देखिनेपासपोर्ट साइजको दुई प्रति रंगीन फोटो (फोटोको पछाडी नामथर स्पष्टसंग लेखिएको हुनुपर्नेछ)
-SLC/SEE वा TSLC को लब्धांकपत्र र प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
-अन्य मुलुकबाट SEE उत्तीर्ण गर्नेको हकमा नेपाल सरकारले तोकेकोनिकायद्वारा समकक्षता निर्धारण गरिएको पत्रको प्रतिलिपी
SCHOLARSHIP
आवेदक स्वयंले परिषद्प.नि.का.बाट ०७७ भदाै ३० असाेज १९ भित्र Online
Application Form भरी बुझाउनु पर्नेछ । यसरी Online Application Form भर्दा आफुले अध्ययन गर्न चाहेको कार्यक्रम र प्रदेश स्पष्टसंग उल्लेख गरी अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षालय प्राथमिकिकरण गर्नु पर्नेछ ।
ख) आवेदन फाराम भर्नको लागि प.नि.का. ले तोकेको रू ६००/- eSewa, Khalti ,IME Pay बाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
For Detail
Plz contact to: 9857032196, 071438654

Leave us a Comment